- - - ΑΨΕΣ Πυθαγόρας Πυθαγόρας ΑΕ Καρλόβασι ΑΟ Πολυκράτης samos samos samos Φοίνικας Διαγόρας Ραχών Ικαρίας samos samos samos samos samos samos samos ΑΣΣΑ Αναγέννηση
Για μεγέθυνση κάντε κλικ πάνω στην κάρτα
samos

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Προκήρυξη πρωταθλήματος Β΄ κατηγορίας 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞH


            Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάμου έχοντας υπόψη:  
1)      Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία
2)      Το Καταστατικό της.
3)      Τους Κανόνες Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου και τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα.
4)      Την  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από 12/10/2015.


 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τους αγώνες του Πρωταθλήματος  Ανδρών των Σωματείων της Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας ΕΠΣ Σάμου, αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 με τους εξής όρους:
ΑΡΘΡΟ 1ο – Σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής (άρθρο 4. ΚΑΠ/ΕΠΟ).
  Δικαίωμα  συμμετοχής έχουν τα παρακάτω έντεκα  (11) Σωματεία υπό την προϋπόθεση ότι  θα έχουν εξοφλήσει τυχόν χρηματικές οφειλές προς ΕΠΟ – ΕΠΣ  μέχρι και την υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής, η οποία δεν θα γίνει δεκτή αν δεν υπάρχει η εν λόγω προϋπόθεση    :

1.  
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
2.  
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΣΑΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3.  
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΗΣ
4.  
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΠΛΑΤΑΝΟΥ
5.  
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΣΚ/ΚΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΕΞ/ΚΟΣ ΜΟΡ/ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ
6.  
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ Ο ΦΟΙΝΙΞ
7.  
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
8.  
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΨΥΧ/ΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞ /ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ Ο ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ
9.  
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΩΡΑΣ ΛΑΙΛΑΨ
10.   
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
11.   
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ

ΑΡΘΡΟ 2ο – Σύστημα διεξαγωγής του Πρωτ/τος
    Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν (1) Όμιλο αποτελούμενο από τα παραπάνω έντεκα (11) Σωματεία, σε δύο Γύρους κατά τους οποίους κάθε Σωματείο θα αγωνισθεί με όλα τα υπόλοιπα με έναν (1) αγώνα στην έδρα  του και έναν (1) αγώνα στην έδρα του καθενός από τα άλλα δέκα (10) Σωματεία.    

ΑΡΘΡΟ 3ο – Προβιβασμός – Υποβιβασμός Σωματείων
Τα δύο (2) πρώτα Σωματεία του τελικού Βαθμολογικού Πίνακα της Β΄ Κατηγορίας δηλ ο Πρωταθλητής  και ο δεύτερος, θα προβιβασθούν στην Α΄ Κατηγορία της ΕΠΣ Σάμου περιόδου 2016 -17.  

ΑΡΘΡΟ 4ο – Προκήρυξη (έννοια) .
Η Προκήρυξη αυτή είναι πρόσκληση-πρόταση προς τα Σωματεία του 1ου Άρθρου , για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της  Ε.Π.Σ. Σάμου και αυτών με σκοπό τη συμμετοχή τους στο Πρωτάθλημα  της περιόδου 2015–2016. Η εν λόγω Σύμβαση συντελείται με την αποδοχή της παρούσας. Αποδοχή αυτής με επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις  του άρθρου 7 του ΚΑΠ/ ΕΠΟ.

ΑΡΘΡΟ 5ο – Δήλωση Συμμετοχής, Παράβολο –Ημερομηνία έναρξης.
1.      Όλα τα παραπάνω Σωματεία υποχρεούνται να υποβάλουν μέχρι τις 02/11/2015 στην ΕΠΣ Σάμου ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, όπως το συνημμένο στη παρούσα  υπόδειγμα, σύμφωνα με το άρθρο 7,  του Κ.Α.Π. Η δήλωση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με το ποσό των 40,00 €, ως παράβολο συμμετοχής.  καθώς επίσης και την ετήσια συνδρομή που αντιστοιχεί στο ποσό των  30,00 € . Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων θα καθορισθεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ.
2.     Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης και επιπλέον, κατατίθεται δήλωση σωματείου περί αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της F.I.F.A, της U.E.F.A.  και της ΕΠΟ. 
Στο Συνυποσχετικό Διαιτησίας /Δήλωση Σωματείου που επισυνάπτεται στην παρούσα πρέπει να υπάρχει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου.
ΑΡΘΡΟ 6ο – Έδρα Σωματείου, Χρώματα και Σύμβολα ομάδας.
1)      Το Σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή υποχρεούται να γνωστοποιήσει με τη Δήλωση Συμμετοχής του στην ΕΠΣ Σάμου το Γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει για τους αγώνες του σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 Κ.Α.Π /ΕΠΟ.
2)      Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής,  το κάθε Σωματείο ξεχωριστά θα πρέπει να καταθέσει παραχωρητήριο για τη χρήση του Γηπέδου που  θα έχει εκδόσει ο αρμόδιος φορέας Διοίκησης  του ή το Σωματείο στο οποίο ανήκει.
3)      Αλλαγή  έδρας κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν μπορεί να γίνει κατόπιν αιτήματος των Σωματείων, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 8, παρ. 4 ΚΑΠ/ΕΠΟ
4)      Εάν για οποιοδήποτε λόγο πρόκειται να εκτελεσθούν έργα σε οποιοδήποτε Γήπεδο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή άλλο αρμόδιο φορέα στη δικαιοδοσία των οποίων υπάγεται το Γήπεδο, υποχρεωτικά δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν θα πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή της Ε.Π.Σ.Σάμου έγγραφο με το οποίο θα γνωστοποιείται η έναρξη των έργων, η οποία και θα αποφασίσει για τα περαιτέρω. Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας θα ματαιώνεται  με υπαιτιότητα του γηπεδούχου Σωματείου το οποίο θα υφίσταται τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τον ΚΑΠ/ΕΠΟ.
5)      Όλα ανεξαιρέτως  τα Σωματεία που διαθέτουν το ιδιόκτητο Γήπεδό τους , για  τους αγώνες του Πρωτ/τος είτε των ίδιων είτε άλλων Σωματείων, οφείλουν επι ποινή απαραδέκτου της Δήλωσης Συμμετοχής, να επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση των Γηπέδων αυτών και των εγκαταστάσεων για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας.
6)      Στη Δήλωση Συμμετοχής το Σωματείο υποχρεούται να γνωρίσει στην διοργανώτρια. τα χρώματα των στολών με τα οποία θα αγωνίζεται και τα οποία θα πρέπει να είναι αυτά που προβλέπει το Καταστατικό του. Θα δηλώνει επίσης και εναλλακτικά χρώματα για τις περιπτώσεις που προβλέπεται η αλλαγή στολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14  ΚΑΠ/ΕΠΟ.


ΑΡΘΡΟ 7ο – Πρόγραμμα αγώνων, Διάρκεια, Ημέρα και Ωρα τέλεσης αγώνων (άρθρα 15 & 22 ΚΑΠ/ ΕΠΟ).
1)      Για τους αγώνες θα εκδοθεί αγωνιστικό πρόγραμμα, ύστερα από δημόσια κλήρωση που θα γίνει από την Ε.Π.Σ. Σάμου. Οι αγώνες θα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όμως μπορεί να διεξάγονται και τις υπόλοιπες  άλλων ημερών για ειδικούς λόγους και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της διοργανώτριας.
2)      Η πρόσκληση ομάδας για να συμμετάσχει στους αγώνες θα γίνεται με την κοινοποίηση προ τριών (3) ημερών πριν από τη μέρα διεξαγωγής τους βάσει του προγράμματος της παραπάνω παραγρ. (1) . Στη πρόσκληση θα ορίζεται η ημ/νία διεξαγωγής των αγώνων, οι γηπεδούχες ομάδες, τα γήπεδα των αγώνων και η ώρα έναρξής τους.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη έναρξη τους
Σε εξαιρετικές επίσης περιπτώσεις η διοργανώτρια μπορεί, κατά τη κρίση της, να προβεί σε αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισμό για λόγους  ανώτερης βίας (πχ διακοπή συγκ/νιών, θεομηνία, ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ) ενημερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόμενα Σωματεία.
Αιτήματα ομάδων  για αλλαγές ωρών – ημερών τέλεσης αγώνων τους, υποχρεωτικά πρέπει να περιέρχονται στη διοργανώτρια τουλάχιστο έξι μέρες πριν από την προβλεπόμενη βάσει του αρχικού προγρ/τος επόμενη αγωνιστική   με πλήρη αιτιολόγηση, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να κρίνει το εφικτό ή μη των αλλαγών.    
3)      Η χρονική διάρκεια του κάθε αγώνα θα είναι 90 λεπτά της ώρας και θα διαιρείται σε δύο ημίχρονα από 45 λεπτά το καθένα.

ΑΡΘΡΟ 8ο – Τήρηση Τάξεως –Υποχρεώσεις γηπεδούχων ομάδων.
1)      Η πρόληψη και η καταστολή των εκδηλώσεων που δυσφημούν το άθλημα και διεγείρουν το φίλαθλο κοινό, είναι υποχρέωση όλων γενικά των Σωματείων. Ειδικότερα όμως τα γηπεδούχα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να παίρνουν έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη και καταστολή επεισοδίων, από πρόσωπα που συνδέονται μαζί τους με τις σχέσεις που προβλέπουν τα σχετικά άρθρα του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ και να φροντίζουν για την διεξαγωγή των αγώνων σε κλίμα τάξης και ασφάλειας.
2)      Επίσης οι γηπεδούχες ομάδες έχουν την ευθύνη για την επάρκεια-καταλληλότητα των Γηπέδων τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 8 & 9 του Κ.Α.Π/ΕΠΟ.
3)      Η γηπεδούχος ομάδα έχει ακόμη την υποχρέωση για την παρουσία στο γήπεδο γιατρού ή νοσηλευτή (Τ.Ε ή Π.Ε), του οποίου η ιδιότητα θα αποδεικνύεται στον Διαιτητή του αγώνα με επίσημο έγγραφο (πχ άδεια άσκησης επαγγ/τος, επαγγελματική ταυτότητα κλπ) και σε αντίθετη περίπτωση ο Διαιτητής έχει την υποχρέωση να αναγράψει την έλλειψη στο Φ.Α. Για την μη παρουσία ατόμου με τις εν λόγω ιδιότητες θα επιβάλλεται στη Γηπεδούχο ομάδα από την Διοργανώτρια χρηματική ποινή πενήντα (50)€ .


4)      Τα γηπεδούχα σωματεία έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν στον Διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα την άδεια διεξαγωγής του. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της, ο αγώνας δεν θα τελείται και θα   κατακυρώνεται στην φιλοξενούμενη ομάδα το αποτέλεσμά του .

AΡΘΡΟ 9Ο – Παρατηρητής αγώνα.
Σε κάθε αγώνα ορίζεται εκπρόσωπος της διοργανώτριας ως Παρατηρητής Αγώνα, που ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 13  Κ.Α.Π/ΕΠΟ. Η υπόδειξη παρατηρητών  μελών των Δ.Σ. από τα Σωματεία που μετέχουν στα Πρωταθλήματα απαγορεύεται.
Καθήκοντα παρατηρητή μπορεί να ασκεί και οποιοδήποτε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου εφόσον ορισθεί από τη διοργανώτρια. Η αντικατάσταση παρατηρητή που δεν προσήλθε, γίνεται όπως ορίζει το άρθρο 13  Κ.Α.Π/ΕΠΟ. . Ο παρατηρητής υποχρεούται να κρατάει μέχρι τη λήξη του αγώνα τα αναγνωριστικά έγγραφα (ταυτότητες, διαπιστεύσεις, πιστοποιήσεις εισόδου κλπ) που παραδίδουν σ’ αυτόν όσοι άλλοι εισέρχονται στους αγωνιστικούς χώρους εκτός των ποδοσφαιριστών.
 
ΆΡΘΡΟ 10Ο   - Διαιτητές Αγώνων (άρθρο 12  ΚΑΠ/ΕΠΟ).
1)      Ο ορισμός των Διαιτητών και των Βοηθών Διαιτητών των αγώνων, θα γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας Ε.Π.Ο. από το αρμόδιο Τοπικό Όργανο Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Σάμου και από τους Πίνακες  Διαιτητών της.
2)      Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο Διαιτητής που έχει ορισθεί, οι αντίπαλες ομάδες έχουν υποχρέωση να υποδείξουν ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής ως Διαιτητή. Αν όμως δεν συμφωνήσουν στην επιλογή προσώπου  κοινής αποδοχής, τότε κάθε ομάδα υποδεικνύει από ένα πρόσωπο για κλήρωση για την επιλογή εκείνου που θα διευθύνει τον αγώνα. Η πιο πάνω διαδικασία εφαρμόζεται και για τον ορισμό του Βοηθού Διαιτητή ή και των δύο Βοηθών Διαιτητών, στην περίπτωση που δεν θα εμφανισθούν στο
3)      γήπεδο ο Βοηθός Διαιτητή ή και οι δύο Βοηθοί Διαιτητές κάθε αγώνα τους οποίους όρισε το Τοπικό Όργανο Διαιτησίας της ΕΠΣ Σάμου.
Αν η μια ομάδα που θα αγωνισθεί δεν θελήσει να υποδείξει πρόσωπο για Διαιτητή, τότε θα διευθύνει υποχρεωτικά τον αγώνα εκείνος τον οποίο υπέδειξε η αντίπαλη ομάδα. Καμία ένσταση δεν επιτρέπεται κατά ορισμού Διαιτητή ή Βοηθού Διαιτητή που έγινε σύμφωνα με τα παραπάνω.
4)      Αν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και με την προϋπόθεση να υπάρχει  η δυνατότητα, μετά από γραπτό αίτημα των δύο αγωνιζόμενων ομάδων, το Τοπικό Όργανο Διαιτησίας, μπορεί  να ορίσει το Διαιτητή του αγώνα και τους Βοηθούς που αυτές  επιθυμούν, δηλαδή κοινή συναινέσει των δύο Σωματείων, μετά όμως από έγκριση του αιτήματος αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Σάμου.

5)      Απαγορεύεται  κατά την διάρκεια της περιόδου Διαιτητής ή Σωματείο να ζητήσει την εξαίρεση ομάδας ή Διαιτητή αντίστοιχα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο πριν την έναρξη του Πρωτ/τος από  Διαιτητή με Δήλωσή του.
6)      Τα έξοδα διαιτησίας βαρύνουν τα γηπεδούχα σωματεία και καταβάλλονται υποχρεωτικά  πριν την έναρξη του αγώνα από την υπόχρεη γηπεδούχο ομάδα. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του συνόλου της δαπάνης διαιτησίας (αποζημίωση – έξοδα μετακίνησης και διαμονής) ο Διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα και αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας και η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με αφαίρεση δύο (2) βαθμών από το επόμενο Πρωτ/μα και χρηματική ποινή. Επι πλέον μέχρι την εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας και της χρηματικής ποινής στην διοργανώτρια  δεν ορίζονται οι αγώνες της ομάδας αυτής και κατακυρώνονται υπέρ της αντίπαλης ομάδας.     
7)      α) Οι αγώνες είναι δυνατόν να διεξάγονται με ένα Διαιτητή και ένα Βοηθό Διαιτητή ή και μόνο με ένα Διαιτητή, ανάλογα με την κρισιμότητα του κάθε αγώνα και κατά την κρίση της διοργανώτριας.
β) Εφόσον υπάρχει αποχή διαιτητών για οποιοδήποτε λόγο, μερική ή ολική ή εφόσον ο αριθμός των εν ενεργεία Διαιτητών δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αγώνων του προγράμματος της ΕΠΣ Σάμου το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να χρησιμοποιεί, κατ’ εξαίρεση φιλάθλους σαν Διαιτητές και Βοηθούς Διαιτητές για τη διεξαγωγή των αγώνων του Πρωτ/τος .ΑΡΘΡΟ 11ο – Περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής ποδοσφαιριστών σε αγώνες (άρθρο 19  ΚΑΠ/ΕΠΟ )– Ειδικές υποχρεώσεις Σωματείων για συμμετοχή ποδ/στων τους στους αγώνες).

1)      Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνισθεί εντός 24ώρου σε δύο αγώνες του Σωματείου που ανήκει. Ο υπολογισμός του 24ώρου  αρχίζει από το τελευταίο λεπτό συμμετοχής του ποδοσφαιριστή στον πρώτο αγώνα και πρέπει να συμπληρώνεται πριν την έναρξη του δευτέρου αγώνα.Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΚΑΠ/ΕΠΟ ύστερα από απόφαση του αρμόδιου οργάνου της ΕΠΣ Σάμου.
2)      Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται – μετεγγράφονται μόνο σε τρία (3) , το ανώτατο , ερασιτεχνικά σωματεία κατά την διάρκεια της περιόδου από 1η Ιουλίου έως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνισθεί , σε επίσημους αγώνες, μόνο για τα δύο σωματεία. Απαγορεύεται η συμμετοχή του σε αγώνες του τρίτου σωματείου.
3)      Απαγορεύεται η συμμετοχή γυναικών σε αγώνες που οι διαγωνιζόμενες ομάδες συγκροτούνται από άνδρες, καθώς και το αντίστροφο.
4)      Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το 14Ο έτος της ηλικίας του . Ο Διαιτητής υποχρεούται να μην επιτρέπει την συμμετοχή του , εάν όμως παρά ταύτα ο ποδοσφαιριστής  μετάσχει στο αγώνα, πέραν της αντικανονικής συμμετοχής του , ο διαιτητής τιμωρείται από το αρμόδιο όργανο με ποινή απαγόρευσης διαιτησίας αγώνων για τρεις  (3) τουλάχιστον μήνες.     
5)      Διαιτητές εν ενεργεία ή μη δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν σαν ποδοσφαιριστές σε αγώνες, τυχόν δε συμμετοχή τους είναι αντικανονική.
6)      Προπονητές ή Υπεύθυνοι Λειτουργίας ομάδων οι οποίοι κατά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου ή κατά τη διάρκεια αυτής, έλαβαν ταυτότητα προπονητή της ΕΠΟ ή  Ειδικό Δελτίο Υπευθύνου Αγωνιστικής Λειτουργίας,  της  Ε.Π.Σ. Σάμου , δεν έχουν το δικαίωμα να μετέχουν ως ποδοσφαιριστές σε επίσημους αγώνες, τυχόν δε συμμετοχή τους αποτελεί αντικανονική συμμετοχή, εφαρμοζόμενης της διάταξης του άρθρου 23  ΚΑΠ/ΕΠΟ. Η διάταξη αυτή δεν αφορά τους Υπευθύνους Αγωνιστικής Λειτουργίας των ομάδων, στο Πρωτάθλημα Υποδομής 
7)      Απαγορεύεται η είσοδος στους αγωνιστικούς χώρους και η συμμετοχή στον αγώνα φυσικού προσώπου που έχει τιμωρηθεί µε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (εφόρου, προπονητή, φυσικοθεραπευτή κ.λπ.). Τυχόν συµµετοχή είναι αντικανονική και σε περίπτωση ένστασης εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23  ΚΑΠ/ΕΠΟ
8)      Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή ερασιτεχνικού Σωματείου να αγωνισθεί στην ομάδα του για µια αγωνιστική εφ’ όσον κλήθηκε εγγράφως σε εκδήλωση κοινωνικού χαρακτήρα από την διοργανώτρια και δεν προσήλθε αδικαιολόγητα. Σε περίπτωση που θα αγωνισθεί η συμμετοχή είναι  αντικανονική.
9)      Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή  στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’  όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών, που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε Ελληνικές Εθνικές Ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α.  και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) Ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.  Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, αλλιώς η συμμετοχή είναι αντικανονική. (άρθρο 19, παρ.3γ ΚΑΠ/ΕΠΟ) 
10)  Ειδικά και μόνο για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών που αποκτούν δικαίωμα να αγωνίζονται σε αντρικές ομάδες (συμπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών)  και των ποδοσφαιριστριών σε γυναικείες ομάδες (συμπλήρωση της ηλικίας των 12 ετών) ως ημερομηνία γέννησης όλων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης τους.   


ΑΡΘΡΟ 12ο Προπονητές –  Παράγοντες Ομάδων – Δημοσιογράφοι  (άρθρα 13,14&29  ΚΑΠ/ΕΠΟ)..
Μέσα στο χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη επιτρέπεται βάσει καταστάσεων που παραδίδουν τα διαγωνιζόμενα Σωματεία, να εισέρχονται και να παραμένουν εφόσον επιδείξουν την ταυτότητά τους αστυνομική ή επαγγελματική ή το Δελτίο Πιστοποίησης της ΕΠΣ Σάμου  μόνο τα εξής πρόσωπα: α) Ο γιατρός ή ο νοσηλευτής ή ο φυσικοθεραπευτής  του αγώνα και ένας γιατρός κάθε ομάδας β) Ένας εκπρόσωπος της κάθε ομάδας ο οποίος πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου γ) Ο φυσικοθεραπευτής  της κάθε ομάδας δ) Ο προπονητής κάθε ομάδας και ο τυχόν βοηθός του, εφ’ όσον κατέχουν Δελτίο πιστοποίησης  προπονητή ή ο υπεύθυνος λειτουργίας της κάθε ομάδας, εφόσον επιδεικνύει στον Διαιτητή Δελτίο Υπεύθυνου Αγωνιστικής Λειτουργίας που έχει εκδοθεί από την ΕΠΣ Σάμου.    ε) Δύο τραυματιοφορείς με διακριτικά  οι οποίοι δεν μπορούν να είναι μέλη των Δ.Σ. των σωματείων.
Για την  παρουσία στον πάγκο ατόμου ως εκπροσώπου του Σωματείου απαιτείται η  ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου και προϋποθέτει κατά την έναρξη του αγώνα την επίδειξη της ταυτότητάς του ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει αυτή ή Δελτίου Πιστοποίησης της ΕΠΣ Σάμου
Δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερς, εφόσον επιδεικνύουν τον Παρατηρητή ή στον Διαιτητή  του αγώνα πιστοποίηση την οποία θα εκδίδει η ΕΠΣ Σάμου έπειτα από αίτησή τους πριν από την έναρξη της διοργάνωσης . Η απομάκρυνση κάθε άλλου είναι ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 13ο – Μη τέλεση-διακοπή-αναβολή αγώνων (άρθρο 21 του ΚΑΠ/ ΕΠΟ)-Αδυναμία συμμετοχής (άρθρο 17 του ΚΑΠ/ΕΠΟ).
1)      Αγώνας που δεν τελέσθηκε, χωρίς να ευθύνονται οι 2 (δύο) ομάδες, επανορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης.
2)      Αγώνας που αναβάλλεται εξ αιτίας των καιρικών συνθηκών ή λόγω διακοπής συγκοινωνιών, επανορίζεται με απόφαση της διοργανώτριας η οποία παίρνει υπόψη της επίσημες βεβαιώσεις των αρμοδίων κατά περίπτωση Δημόσιων Υπηρεσιών και εφόσον κρίνει δικαιολογημένη την αδυναμία καθόδου των ομάδων λόγω ανωτέρας βίας, από την οποία είναι αδύνατη η έγκαιρη προσέλευσή τους στο γήπεδο.
3)      Ομάδα που δεν μπορεί να πάρει μέρος σε αγώνα υποχρεούται  να ειδοποιήσει αιτιολογημένα με έγγραφό της τη διοργανώτρια πριν από τέσσερις (4) τουλάχιστο μέρες εκτός αν για την υποχρέωσή της να αγωνισθεί ειδοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο, των οκτώ ( 8)  ημερών, οπότε η ειδοποίηση πρέπει να γίνει τουλάχιστον πριν από  τρεις (3) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 14ο – Δελτίο ατομικών στοιχείων ποδοσφαιριστή - Κατάσταση υγείας.
1)      Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στους αγώνες επιτρέπεται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του Κ.Α.Π./ΕΠΟ
2)      Η έκδοση των Ατομικών Δελτίων Ποδοσφαιριστών γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Εγγραφών, Μεταγραφών και Αποδεσμεύσεων της Ε.Π.Ο.
3)      Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να παραδίδουν στον Διαιτητή:
α) Το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων Ποδοσφαιριστή και
β) Κατάσταση Υγείας των ποδοσφαιριστών στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και το Σωματείο που ανήκουν, με ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στη κατάσταση  ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας τους. Η ως άνω ιατρική θεώρηση, πραγματοποιείται  μόνο από αθλίατρο ή παθολόγο ή καρδιολόγο ή ορθοπεδικό ή αγροτικό γιατρό ή γενικής ιατρικής ή πνευμονολόγο  πρέπει δε να παρέχεται υποχρεωτικά ανά έτος και να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. Η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη. Αντίγραφο της κατάστασης υγείας  κατατίθεται υποχρεωτικά, με ευθύνη του σωματείου, στην ΕΠΣΣ μέσα σε 24 ώρες  από την ιατρική θεώρηση της και πριν από την διεξαγωγή του αγώνα, αποτελεί δε αδιαμφισβήτητο επίσημο έγγραφο σε περίπτωση ενστάσεων και προσφυγών.   ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ (ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ, ΣΒΗΣΙΜΑΤΑ Κ.Λ.Π). ΚΑΘΩΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΗΜ/ΝΙΑ. ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ.
4)      Ο Διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του ΦΑ τις τυχόν ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών.
5)      Ο έλεγχος των στοιχείων γίνεται από το Διαιτητή και τους αρχηγούς των διαγωνιζόμενων  ομάδων υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα κατά την εκ μέρους του Διαιτητή συμπλήρωση του ΦΑ ή όταν ο ποδοσφαιριστής λαμβάνει μέρος στον αγώνα μετά την έναρξή του κατά τη στιγμή που εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο.
6)      Ο Διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του ΦΑ, οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν να τα ζητήσουν σε αυτό  το διάστημα για να τα ελέγξουν μόνο για την περίπτωση διατύπωσης ένστασης πλαστοπροσωπίας.
7)      Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα Πρωταθλήματος  χωρίς τα δικαιολογητικά των εδαφίων α’ και β’ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ο δε Διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Εάν παρά ταύτα ποδοσφαιριστής συμμετάσχει στον αγώνα, η συμμετοχή του θεωρείται αντικανονική και η υπαίτια ομάδα σε περίπτωση ένστασης υφίσταται τις προβλεπόμενες για τη περίπτωση κυρώσεις.
8)      α) Επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η αντικατάσταση μέχρι τριών (3) ποδοσφαιριστών από κάθε ομάδα, απαγορευόμενης της επανασυμμετοχής οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή που αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του αγώνα.
β) Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή ο οποίος αποβλήθηκε από τον Διαιτητή.
γ) Παράβαση των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου αυτής συνιστά λόγο αντικανονικής συμμετοχής, εξεταζόμενης έπειτα από ένσταση.

ΑΡΘΡΟ 15ο – Προσέλευση ομάδων – Μπάλες – Φαρμακευτικό υλικό -  Φύλλο Αγώνα  Άδεια Αγώνα (άρθρο 15 , 16 του ΚΑΠ/ΕΠΟ)

1)      Κάθε ομάδα υποχρεούται  να προσέρχεται στο Γήπεδο τουλάχιστο μία (1) ώρα πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, ανεξάρτητα από τυχόν επικρατούσες δυσμενείς καιρικές συνθήκες .
2)      Κάθε ομάδα υποχρεούται  να προσκομίζει στο Γήπεδο  τουλάχιστο τέσσερις  (4) μπάλες όταν είναι γηπεδούχος, και τουλάχιστο δύο ( 2) μπάλες όταν είναι φιλοξενούμενη.
3)      Κάθε ομάδα υποχρεούται  να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό(ψαλίδι, ψυκτικά, γάζες, επίδεσμοι κλπ) .Ειδικά η γηπεδούχος ομάδα υποχρεούται να μεριμνά ώστε να υπάρχει φορείο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα για τη μεταφορά τυχόν τραυματιζόμενων ποδοσφαιριστών. Το φορείο πρέπει να είναι τοποθετημένο σε εμφανές σημείο των αποδυτηρίων.
4)      Το Φύλλο Αγώνα  συντάσσεται από τον Διαιτητή του αγώνα  σε τέσσερα  (4) αντίγραφα, με στυλό διαρκείας ή μελάνης  και περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από το άρθρο 15 Κ.Α.Π/ΕΠΟ. στοιχεία, τα ονοματεπώνυμα των τραυματιζομένων ποδοσφαιριστών,  τη χρονική στιγμή του τραυματισμού τους, τις ποινές, τις αντικαταστάσεις ποδ/στών και κάθε άλλο περιστατικό που ενδιαφέρει.

ΑΡΘΡΟ 16ο – Άρνηση συμμετοχής σε αγώνες – Υποβιβασμός λόγω αρνητικής βαθμολογίας (άρθρα 33 , 36 του ΚΑΠ/ΕΠΟ).
Ομάδα που δεν κατέρχεται ν’ αγωνισθεί σε τρεις (3) συνολικά αγώνες του Πρωταθλήματος θεωρείται ότι αποχώρησε με την θέλησή της δεν μπορεί να επανέλθει στο Πρωτάθλημα αυτής της περιόδου και υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα αυτής. Ως μη κάθοδος θεωρείται κάθε περίπτωση που ένας αγώνας δεν τελείται από υπαιτιότητα μιας ομάδας.  

ΑΡΘΡΟ 17ο – Βαθμολογία- Βαθμολογική κατάταξη ομάδων (άρθρο 20 του ΚΑΠ/ΕΠΟ).
1)      Η βαθμολογία των αγώνων γίνεται ως εξής: ΝΙΚΗ-βαθμοί 3, ΙΣΟΠΑΛΙΑ–βαθμός 1, ΉΤΤΑ–βαθμοί 0
2)      Η βαθμολογία των αγώνων τηρείται από την διοργανώτρια σε ειδικούς πίνακες.

ΑΡΘΡΟ 18ο – Πειθαρχικός έλεγχος.
Ο πειθαρχικός έλεγχος των Σωματείων, παραγόντων και ποδοσφαιριστών γίνεται με βάση τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π/ ΕΠΟ .του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ  και του Καταστατικού της Ε.Π.Σ Σάμου και ασκείται:
α) Σε πρώτο βαθμό από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΣ και σε περίπτωση μη λειτουργίας της από το Δ.Σ. αυτής.
             β) Σε δεύτερο βαθμό από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ της Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 19ο – Υποβολή ενστάσεων (άρθρο 23  ΚΑΠ/ΕΠΟ).
1)      Τα διαγωνιζόμενα Σωματεία έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση για όσες περιπτώσεις τούτο προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Α.Π./ΕΠΟ (Άρθρο 23 κ.λ.π.)
2)      Η ένσταση υποβάλλεται είτε επί του Φ.Α. με ειδική καταχώρηση του Αρχηγού της ενιστάμενης ομάδας είτε με εμπρόθεσμη υποβολή στη διοργανώτρια συστημένης επιστολής ή με αποδεικτικό επίδοσης και υποχρεωτικά και με ΦΑΞ
3)      Η ένσταση δεν ανακαλείται για κανένα λόγο και συζητείται υποχρεωτικά, έστω και αν το ενιστάμενο Σωματείο δηλώσει εγγράφως ότι παραιτείται από την παραπέρα συζήτηση αυτής.
Τρίτες ομάδες που μετέχουν στο ίδιο Πρωτάθλημα και έχουν άμεσο έννομο συμφέρον περιοριστικά στην εξέλιξη της Βαθμολογίας τούτου, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – που θεωρείται ένσταση για όλες τις επιπτώσεις που συνεπάγεται η ένσταση- σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την διεξαγωγή του αγώνα. Οι καταγγελίες αυτές αποστέλλονται στην διοργανώτρια με συστημένη επιστολή- επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης αυτών- και διαβιβάζονται υποχρεωτικώς και μέσω FAX μαζί με το αποδεικτικό αποστολής του προβλεπόμενου για την αντίστοιχη ένσταση, παραβόλου.
4)      Εφόσον υποβληθεί και γίνει δεκτή ένσταση πλαστοπροσωπίας πέρα από την απώλεια του αγώνα, ο οποίος κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης οµάδας, µε τέρματα 3-0, εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα, αφαιρούνται από την υπαίτια ομάδα πέντε (5) βαθμοί και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως 1.000€. Ξέχωρα από τα παραπάνω, ο αναγραφόμενος στο Φ.Α. εκπρόσωπος της υπαίτιας οµάδας, που υποχρεωτικά πρέπει να είναι µέλος του Δ.Σ. της οµάδας τιμωρείται µε ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για δύο (2) έτη που αρχίζουν από την εποµένη της διεξαγωγής του αγώνα,   ο δε παραβάτης ποδοσφαιριστής εφόσον διαπιστωθεί η ταυτότητά του, µε αποκλεισμό δύο (2) ετών και σε περίπτωση υποτροπής µε διαγραφή από τα μητρώα ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο., στον προπονητή δε επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης είσοδου στους αγωνιστικούς χώρους για τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη, εκτός αν αποδεδειγμένα έκαναν σχετική καταγγελία στο διαιτητή που γράφτηκε στο Φ.Α.
5)      Η ομάδα που, μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο γίνεται υπότροπος πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή,  υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και αν δεν υπάρχει, δεν δικαιούται συµµετοχής στο Πρωτάθλημα της αμέσως επόμενης περιόδου.
6)      Για τις ενστάσεις του άρθρου 23 του ΚΑΠ/ΕΠΟ τα παράβολα ορίσθηκαν με την από 8/8/2011απόφαση του Δ.Σ. της  Ε.Π.Σ.Σάμου. ως εξής:
α)   Για αντικανονικότητα του γηπέδου:  100,00 ΕΥΡΩ
β)   Για παράβαση του άρθρου 12 του Κ.Α.Π/ΕΠΟ ,που αφορά  στον ορισμό  Διαιτητών  ή Βοηθών Διαιτητών ή την  αντικατάσταση των ορισθέντων:  100,00 ΕΥΡΩ.
γ)   Για αντικανονική διακοπή αγώνα:  100,00 ΕΥΡΩ
δ)   Για  εσφαλμένη  ερμηνεία  και  εφαρμογή διατάξεων του Κ.Α.Π/ΕΠΟ από το διαιτητή, που  σχετίζονται  με  τη συμπλήρωση των ομάδων, μετά την έναρξη του αγώνα:  100,00 ΕΥΡΩ
ε)   Για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή:  100,00 ΕΥΡΩ
στ) Για πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή:  100,00 ΕΥΡΩ


ΑΡΘΡΟ 20ο – Υποβολή εφέσεων
Η Ε.Π.Ο. ως υπερκείμενη ποδοσφαιρική Αρχή, έχει την εποπτεία και τον έλεγχο σε όλα γενικά τα πρωταθλήματα, ερασιτεχνικά-επαγγελματικά, και λειτουργεί σαν δευτεροβάθμιο όργανο κρίσης όλων των υποκειμένων σε έφεση αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων και των δικαιοδοτικών οργάνων τους, σύμφωνα με όσα ορίζει ο οικείος Κανονισμός ΕΠΟ.
Οι παραπάνω αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση, που υποβάλλεται, από όσους έχουν έννομο συμφέρον, στην Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. με το σχετικό παράβολο και απ’ ευθείας σ’αυτή.

ΑΡΘΡΟ 21Ο – Επίλυση αθλητικών διαφορών (Άρθρο 35 του ΚΑΠ/ΕΠΟ).
1.      .Οι κάθε φύσης διαφορές που προέρχονται και δημιουργούνται από την εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών που διέπουν το ποδόσφαιρο και αφορούν τις ομάδες που μετέχουν στα Πρωταθλήματα που διοργανώνει η Ε.Π.Σ. Σάμου επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα αθλητικά όργανα, απαγορευόμενης κάθε προσφυγής στα Πολιτικά ή Διοικητικά Δικαστήρια.
2.      Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η ομάδα που ασκεί προσφυγή αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα που μετέχει από την ημέρα άσκησης της προσφυγής και για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η παράβαση
3.      Ειδικά προκειμένου για διαφορές μεταξύ των Σωματείων και των Προπονητών τους ισχύουν όσα προβλέπονται από το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ε.Π.Σ. Σάμου. και τις ειδικές διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ της ΕΠΟ . 
ΑΡΘΡΟ 22ο – Οικονομική διαχείριση αγώνων.
1)      Η οικονομική διαχείριση των αγώνων ορίζεται με Οικονομική Εγκύκλιο της διοργανώτριας.
2)      Η οικονομική εγκύκλιος θα είναι αναπόσπαστο μέρος και προέκταση της παρούσας Προκήρυξης και στηρίζεται  στο άρθρο 26 του Κ.Α.Π/ΕΠΟ.
3)      Η διοργανώτρια εξουσιοδοτεί τα γηπεδούχα Σωματεία να ασκούν την διαχείριση των αγώνων της έδρας τους και να ενεργούν υπό τον έλεγχό της και τις οδηγίες της ότι προβλέπεται από τον Κ.Α.Π/ΕΠΟ. και την Οικονομική Εγκύκλιο της διοργανώτριας.
4)      Η διοργανώτρια παραιτείται υπέρ των Σωματείων από κάθε δικαίωμα της επί των εισπράξεων (εισιτηρίων) των αγώνων.
ΑΡΘΡΟ 23ο   Έπαθλα -  Έπαθλα ήθους
1)      Η ΕΠΣ Σάμου αθλοθετεί  ένα Έπαθλο  για τον Πρωταθλητή .
2)      Η απονομή του Επάθλου με 25 μετάλλια για τα μέλη της Πρωταθλήτριας ομάδας, θα γίνει με τον τρόπο που θα ορίσει το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Σάμου.
3)      Κατά τη απονομή Επάθλου και Μεταλλίων στην Πρωταθλήτρια ομάδα, όλοι οι ποδοσφαιριστές αυτής (τακτικοί και αναπληρωματικοί) οφείλουν να προσέλθουν και να τα  παραλάβουν. Οι ποδ/στες που δεν θα πειθαρχούν  σ’ αυτή τους την υποχρέωση τιμωρούνται με ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών Πρωτ/τος και χρηματική ποινή διακοσίων (200)€ και εφόσον αποδειχθεί υπαιτιότητα  του Σωματείου  και της Διοίκησης του, κατά τη κρίση της διοργανώτριας, τιμωρείται με απώλεια του πρώτου επίσημου αγώνα του Πρωτ/τος στο οποίο δικαιούται να μετέχει κατά την επόμενη αγων/κη περίοδο και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως 2.500€
4)      Θα απονεμηθούν έπαθλα ήθους στα σωματεία που θα περατώσουν τους αγώνες Πρωταθλήματος και Κυπέλλου χωρίς να έχουν παραιτηθεί ή αποχωρήσει από κανέναν αγώνα και χωρίς να έχει επιβληθεί σε ποδοσφαιριστή, προπονητή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο ίδιο το σωματείο καμία από τις ποινές που προβλέπονται στον Πειθαρχικό Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 24ο – Επικοινωνία, ενημέρωση Σωματείων.
1)      Για όλες τις αποφάσεις της ΕΠΣ Σάμου και αυτές που είναι σχετικές με την διεξαγωγή του Πρωταθλήματος, η ενημέρωση των Σωματείων θα γίνεται εγγράφως απευθείας από την Ένωση.
2)      Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να γνωστοποιήσουν μέσω της Δήλωσης Συμμετοχής τους στην  ΕΠΣ Σάμου  την ταχυδρομική τους διεύθυνση,  τον αριθμό Fax και το E-mail για επείγουσα επικοινωνία καθώς και την ισχύουσα σύνθεση του Δ.Σ. Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν εκπληρωθεί η υποχρέωση του Σωματείου, να γνωρίσει τον τρόπο επικοινωνίας του με την Ένωση, η ευθύνη για την μη παραλαβή της αλληλογραφίας βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το Σωματείο.
ΑΡΘΡΟ 25ο – Συμμετοχή Ποδοσφαιριστών στις Μ.Ο. / Ε.Π.Σ. ΣΑΜΟΥ  & ευθύνη σωματείων (άρθρο 31 του ΚΑΠ/ΕΠΟ).
1)      Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών, όλων των Σωματείων, στις Μικτές Ομάδες της ΕΠΣ Σάμου, όταν καλούνται για τη συγκρότηση των ομάδων αυτών ή για προπόνηση, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ τόσο για τους ποδοσφαιριστές όσο και  για τις Διοικήσεις των Σωματείων που ανήκουν. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας επιβάλλονται με απόφαση της ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ / Ε.Π.Σ. Σάμου. οι ποινές που προβλέπει το άρθρο 31 του Κ.Α.Π/ΕΠΟ.
2)      Ποδοσφαιριστής ο οποίος αποκλείσθηκε από Μικτή Ομάδα της ΕΠΣ Σάμου  λόγω τραυματισμού ή ασθένειας του, δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αγώνα της ομάδας στην οποία ανήκει πριν από την παρέλευση μιας αγωνιστικής από τη μέρα του αγώνα της Μικτής Ομάδας στον οποίο δεν πήρε μέρος για την πιο πάνω αιτία (η μέρα του αγώνα δεν υπολογίζεται). Εξαιρούνται της διάταξης αυτής, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν αγωνίσθηκαν με το Σωματείο τους λόγω τραυματισμού ή ασθένειας σε αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική του αγώνα της Μικτής Ομάδας της Ε.Π.Σ.Σάμου.
3)      Η διαπίστωση των λόγων άρνησης ή αδυναμίας συμμετοχής του ποδοσφαιριστή ανήκει αποκλειστικά στην Ε.Π.Σ.Σάμου.
4)      Σωματείο που με οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύει ή δεν επιτρέπει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή του σε προπόνηση ή αγώνα της Μικτής Ομάδας της Ε.Π.Σ.Σάμου. αποκλείεται κάθε φορά από τον πρώτο επόμενο αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής της Ε.Π.Σ .Σάμου. κατά τη διαδικασία του άρθρου 31 του Κ.Α.Π/ΕΠΟ
5)      Οι ποινές του άρθρου 31 του Κ.Α.Π/ΕΠΟ επιβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε 15 ημερών από την τέλεση του παραπτώματος . Η έκτιση των ποινών αρχίζει από την επόμενη αγωνιστική μέρα της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 26ο – Γενικές Διατάξεις
1)      Το Δ.Σ. της ΕΠΣ Σάμου διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα μερικής ή ολικής τροποποίησης της παρούσας εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο .
2)       Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα  στη κειμένη αθλητική νομοθεσία, στους Κανονισμούς ΕΠΟ που ισχύουν,  ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΣ Σάμου .
                                                    
                                                    ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. της  Ε.Π.Σ. ΣΑΜΟΥ

            

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

               
               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ                                                    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΛΩΡΟΥΣ    

                                                    ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:……………………………………………………………..

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: …………………                                              …………………/……………………….
                                                                                                                                (τόπος)                (ημ/νια)
ΘΕΜΑ: «Δήλωση Συμμετοχής στο Τοπικό Πρωτάθλημα Ανδρών Β Ερασιτεχνικής  Κατηγορίας αγ. περιόδου 2015-2016»

Προς:   Την Ε.Π.Σ.ΣΑΜΟΥ                                                 

Κύριε Πρόεδρε,
Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Σωματείου μας, σε απάντηση της Προκήρυξης σας  αριθμ. οικ.   382/15-10-2015  για το Τοπικό  Πρωτάθλημα του θέματος, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ συμμετοχή του Σωματείου μας στο Πρωτάθλημα αυτό  και επί πλέον:

  1. ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ τους όρους της Προκήρυξης αυτής, των  Καταστατικών της Ε.Π.Ο.  της Ε.Π.Σ.ΣΑΜΟΥ., και τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. και καταθέτουμε στο Ταμείο σας σαν δικαίωμα συμμετοχής (παράβολο) το ποσό των σαράντα  ευρώ ( 40,00 €)  
  2. Ως έδρα στο Πρωτάθλημα αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το Γήπεδο ……………………………………….. που μας έχει παραχωρηθεί με απόφαση του οργάνου Διοίκησής του ………………………….., την οποία και  επισυνάπτουμε. ή το Ιδιόκτητο Γήπεδο μας……………………………………….. και ότι θα επιτρέπουμε  τη χρησιμοποίηση αυτού για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας (ισχύει μόνο για Σωματεία που έχουν ιδιόκτητο Γήπεδο)
  3. Τα χρώματα της στολής της ομάδας μας  είναι: 
Α) ΦΑΝΕΛΑ: …………………………………… ή εναλλακτικά………………………….   
Β) ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ : ………………………… ή εναλλακτικά………………………….
Γ) ΚΑΛΤΣΕΣ : …………………………………  ή εναλλακτικά………………………….
  1. Εδρεύουμε στ ………………………………….και τα γραφεία μας βρίσκονται στ………….……………….…………………………………………………….τηλέφ……………………………………FAX……………………………. (υποχρεωτικά) και e mail (αν υπάρχει)………………………………..  1. Δηλώνουμε υπεύθυνα παρακάτω την σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας  που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της ……………………………….και αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να γνωστοποιούμε άμεσα κάθε αλλαγή σ΄ αυτή, που θα προκύψει κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2015-16:    

ΑΞΙΩΜΑ
ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ


Για το Δ.Σ.

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

              

                   ( Υπογραφή )                                                           (Σφραγίδα)                             

Δεν υπάρχουν σχόλια :